New York     London     Milan     Paris

ella zadavysvichka‬, Maria  Zubtsova & Anastasiya Zabirinnyk | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

ella zadavysvichka‬, Maria  Zubtsova & Anastasiya Zabirinnyk | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Justin O’Shea & Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Justin O’Shea & Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Christine Centenara | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Christine Centenara | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Elisa Nalin, Caroline Issa & Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Elisa Nalin, Caroline Issa & Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Anya Ziourova | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Anya Ziourova | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Anna Dello Russo | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Anna Dello Russo | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Angelica Ardasheva | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Angelica Ardasheva | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Sofia Guellaty | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Sofia Guellaty | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Frol Burimskiy & Ulyana Sergeenko | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Frol Burimskiy & Ulyana Sergeenko | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Anastasia Ivanova | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Anastasia Ivanova | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Helena Greyhorse | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Helena Greyhorse | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Veronika Heilbrunner | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Man | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Man | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Imaan Hammam | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Imaan Hammam | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments
Candela Novembre | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Candela Novembre | Paris Fashion Week | Haute Couture FW14/15

Comments